Volume 2 - 2016

Fast Stereo Matching using Adaptive Window based Disparity Refinement

Xiongren Xiao, Zheng Tian, Cheng Xu, Zhiqi Li, Xiaodong Wang
Publication date: May 2016
Page(s): 1-10
DOI: 10.11159/jmta.2016.001